Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา
Compact Worth Corp., Ltd.
Air Purifier เครื่องกำจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อจุลชีพในอากาศ
Apperal ชุดป้องกันร่างกาย เสื้อกาวน์ ชุดคลุมปลอดเชื้อ หน้ากากอนามัย
Rapid Test Kit ชุดตรวจอาหารปลอดภัย เร่งด่วนภาคสนาม
Screening Tests ชุดตรวจอาหาร น้ำ พืชผักและผลไม้ สิ่งแวดล้อม
Haccp Tools เครื่องมือระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร
MicroStrip Reader เครื่องอ่านปฏิกิริยาในถาดหลุมไมโครเพลท
อุปกรณ์ตรวจสอบความสะอาดฯ
Mask หน้ากากป้องกันมลพิษ
Hygiene Monitoring เครื่องตรวจสุขอนามัยควบคุมจุลชีพอย่างรวดเร็ว
Haccp Tools เครื่องมือระบบจัดการความปลอดภัยอาหาร

GMP (Good Manufacturing Practice) คือ การจัดการด้านสุขลักษณะของบุคคลและสิ่งแวดล้อมของที่ทำการผลิตรวมถึงสถานที่ วิธีการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ทำให้ขั้นตอนการผลิตอาหารมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น โดยเป็นโปรแกรมพื้นฐาน ที่สำคัญของการจัดทำระบบ HACCP โดยต้องใช้เครื่องมือต่างๆ

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ) คือ ระบบประกันคุณภาพของอาหารที่เน้นในด้านความปลอดภัย ใช้ป้องกัน ขจัด หรือลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิต เช่น อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาทิ เศษแก้ว เศษโลหะ ระบบเอชเอซีซีพี จึงเป็นมาตรฐานสากลที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคสูงขึ้นกว่า ระบบจีเอ็มพี GMP เพราะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก

 

ระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นระบบที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายทำให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตภายใต้การควบคุมด้วยวิธีนี้เป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริ โภค จึงต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐาน สำหรับวิธีจัดการและตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จ ทั้งทางกายภาพ จุลินทรีย์ และเคมี รวมทั้งการตรวจทวนสอบ Verification สุขลักษณะในการผลิต

          

Traceability  คือ การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารหรือตรวจสอบย้อนกลับ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในเวทีการค้าโลก ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยค้นหาสาเหตุหรือจุดที่เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตในสินค้าประเภทนั้นๆ เพราะมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิต วิธีการผลิต การขนส่ง ไปจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
 
สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการตามสอบสินค้าเกษตรจะต้องมีรายละเอียดที่จำเป็นในการยืนยันความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ
 • กระบวนการผลิต
 • การจัดหมวดหมู่สินค้า
 • การกำหนดรหัสชุดสินค้า
 • ข้อมูลคู่ค้าทั้งที่เป็นผู้ป้อนวัตถุดิบและผู้รับซื้อสินค้า
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า
 • ข้อมูลมาตรฐานและกฎระเบียบที่กำหนดเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิต 

 
 ย้อนกลับไปถึงเรื่อง กฎหมาย GMP ระบบความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย

ได้มีการจัดตั้งระบบความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542 และมีการประกาศบังคับใช้กฎหมาย GMP ในปี 2543 ต่อมาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร หมดเวลาผ่อนผันไปแล้วตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ซึ่งจะมีผลต่อผู้ผลิตอาหารทั้ง 54 ประเภท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจีเอ็มพีทุกราย โดยการควบคุมของหน่วยงานหลัก คือ

 1. กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารนำเข้า และบริโภคภายในประเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่สำคัญคือ
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • กรมอนามัย
  • กรมควบคุมโรค
 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารส่งออก ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่สำคัญ คือ
  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
  • กรมประมง
  • กรมปศุสัตว์
  • กรมวิชาการเกษตร
  • กรมส่งเสริมการเกษตร
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงาน อนามัย กทม., กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, สถาบันอาหาร ,สถาบันวิจัยโภชนาการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ

ดังนั้นโรงงานผลิตอาหารจะต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์จีเอ็มพีทั้ง 6 หมวด ได้แก่                 1 สถานที่ตั้งและอาคาร 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 3 กระบวนการผลิต 4 การสุขาภิบาล 5 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด และ 6 สุขลักษณะของบุคลากร

เรื่องที่ต้องรู้

เครื่องหมาย "Q" คือ  เครื่องหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ใช้ในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ พร้อมทั้งมีรหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Test Report) และตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อสินค้าเกิดปัญหา

หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่ให้การรับรองผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น

 • การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification)
 • การรับรองการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System Certification)
 • การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System Certification)
 • การรับรองระบบงานด้าน GMP/HACCP,
 • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)
 •  ด้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture


หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) มีหน้าที่ในการให้การรับรองระบบงาน แก่หน่วยรับรอง CB ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามหลักสากล

ห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ห้องปฏิบัติการฯ สามารถทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหารแล้วออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Test Report) เพื่อนำไปแสดงต่อกรม หรือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง(Health Certification) ในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร


มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

เป็นมาตรการที่ครอบคลุมทั้งในด้านกฎหมาย กฎข้อบังคับ ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นตอนและวิธีการผลิต การตรวจสอบวิเคราะห์ การพิจารณาอนุมัต ิออกใบรับรองการกักกันต่างๆ โดยมาตรการที่ออกมาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการตรวจวิเคราะห์และการประเมินข้อมูลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์  แต่ละประเทศได้กำหนดขึ้นแต่ต้องให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex, OIE , IPPC


 >>ระบบความปลอดภัยด้านอาหารในต่างประเทศ

Home หน้าแรกImport Products ผลิตภัณฑ์นำเข้าPromotion สินค้าโปรโมชั่นProduct Support ข้อมูลเสริมผลิตภัณฑ์Information เรื่องที่น่าห่วงContact Us ติดต่อเรา